>  Јавен повик за ОБЈАВА бр.02/2019за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија по пат на електронско јавно наддавање за изградба на В4-државни институции, органи на локална самоуправа со компатибилни класи на намена: A2-домување во станбени згради Б1-мали комерцијални и деловни објекти, Б2-големи трговски единици, Б3-големи угостителски единици, Б4-деловни простории и В3-култура (вк.макс. збир 49%)

>  Јавен повик за продажба на ДГНЗ - Објава 2/2018
>  Јавен повик за продажба на ДГНЗ - Објава 1/2018
>  Јавен повик за давање под долготраен закуп на 99 (деведесет и девет) години на градежно земјиште сопственост на РМ - Објава бр.03/2018
>  Јавен повик за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија - Објава бр.04/2018

>  Јавен повик за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија - Објава бр.05/2018

>  Јавен повик за давање под долготраен закуп на 99 (деведесет и девет) години на градежно земјиште сопственост на РМ - Објава бр.01/2019

 

>  Архива

 

Почитувани,

Ве извесуваме дека е започната постапка за давање под долготраен закуп на 99 (деведесет и девет)  години, по пат на електронcко наддавање.

 

 

Сите потребни информации може да ги видите на следниве линкови:

 

Објава 01 

 Геодетски елаборат 

 ГРАНИЦИ НА ЗОНИТЕ ЗА НАПЛАТА НА НУГЗ ВО ГУП ОПФАТОТ НА ОГБ - СКОПЈЕ 

 Имотен лист 

 Извод од план 

 МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА НУГЗ ВО ГУП ОПФАТОТ НА ОГБ - СКОПЈЕ 

ОРИЕНТАЦИОНИ ВРЕДНОСТИ ЗА НУГЗ ВО ГУП ОПФАТ НА ОГБ - СКОПЈЕ 

Упатство за поднесување пријава за учество на јавно наддавање (за подносители) 

Упатство за прикачување на дигитален потпис (за подносители) 

Уверение 2377-1 

Уверение 2349-1 

Уверение 2378-1 

Уверение 2379-1 

Записник за увид