Companies in MGB Business info centar | Invest in mgb  | Стратегии, Програми, Проекти

Источна индустриска зона
Универзитетски кампус
Кружен тек

Одлуки за неспроведување на стратегиска оцена

Одлуки за неспроведување на стратегиска оцена


 

 

Врз основа на член 65 став (6) од Законот за животната средина („Службен весник на Република Македонија" бр.53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11,123/12 и 93/13, 42/15 и 44/15) Градоначалникот на Општина Гази Баба, на ден 13.08.2015 година, донесе:

 

 

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена

 

 

  1. За планскиот документ ДУП за градски четврт ЦС 11 Блок 1, Општина Гази Баба - Скопје, кој се носи согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање, не е потребно да се спроведе стратегиска оцена на влијанието врз животната средина согласно член 65 од Законот за животната средина.

 

  1. Одлуката заедно со формуларите за определување на потребата од спроведување односно неспроведување на стратегиска оцена се објавува на веб страната на општина Гази Баба www.gazibaba.gov.mk.

 

Согласно критериумите за определување на тоа дали еден плански документ има влијание врз животната средина од член 65 став (4) од Законот за животна средина и врз основа на податоците од Прилог 2 на Правилникот за формата, содржината и образецот на одлуката за спроведување односно неспроведување на стратегиска оцена и на формуларите за потребата од спроведување односно неспроведување на стратегиска оцена донесувањето на планскиот документ ДУП за градска четврт ЦС 11 Блок 1, Општина Гази Баба - Скопје, нема да има влијание врз животната средина од следните причини: бидејќи со планскиот документ кој се донесува ќе се изврши усогласување со ГУП на град Скопје од 2012 - 2022 година и усогласување со стандардите и нормативи за урбанистичко планирање.

 

 1. Против оваа одлука може да се поднесе жалба до Министерство за животна средина и просторно планирање во рок од 15 дена од денот на објавувањето на одлуката на веб страната.

Бр.08–2987/1од 13.08.2015 година

Скопје

ОПШТИНА ГАЗИ БАБА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Тони Трајковски

 

 

 

 

  

 

 

Врз основа на член 65 став (6) од Законот за животната средина („Службен весник на Република Македонија" бр.53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11,123/12 и 93/13, 42/15 и 44/15) Градоначалникот на Општина Гази Баба, на ден 13.08.2015 година, донесе:

 

 

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена

 

 

  1. За планскиот документ ДУП за градски четврт ЦС 11 Блок 7, Општина Гази Баба - Скопје, кој се носи согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање, не е потребно да се спроведе стратегиска оцена на влијанието врз животната средина согласно член 65 од Законот за животната средина.

 

  1. Одлуката заедно со формуларите за определување на потребата од спроведување односно неспроведување на стратегиска оцена се објавува на веб страната на општина Гази Баба www.gazibaba.gov.mk.

 

Согласно критериумите за определување на тоа дали еден плански документ има влијание врз животната средина од член 65 став (4) од Законот за животна средина и врз основа на податоците од Прилог 2 на Правилникот за формата, содржината и образецот на одлуката за спроведување односно неспроведување на стратегиска оцена и на формуларите за потребата од спроведување односно неспроведување на стратегиска оцена донесувањето на планскиот документ ДУП за градска четврт ЦС 11 Блок 7, Општина Гази Баба - Скопје, нема да има влијание врз животната средина од следните причини: бидејќи со планскиот документ кој се донесува ќе се изврши усогласување со ГУП на град Скопје од 2012 - 2022 година и усогласување со стандардите и нормативи за урбанистичко планирање.

 

 1. Против оваа одлука може да се поднесе жалба до Министерство за животна средина и просторно планирање во рок од 15 дена од денот на објавувањето на одлуката на веб страната.

Бр.08-2988/1 од 13.08.2015 година

Скопје

ОПШТИНА ГАЗИ БАБА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Тони Трајковски

 

 

 

 

  

 

 

Врз основа на член 65 став (6) од Законот за животната средина („Службен весник на Република Македонија" бр.53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11,123/12 и 93/13, 42/15 и 44/15) Градоначалникот на Општина Гази Баба, на ден 13.08.2015 година, донесе:

 

 

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена

 

 

  1. За планскиот документ ДУП за градски четврт СИ 04 Блок 3, Општина Гази Баба - Скопје, кој се носи согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање, не е потребно да се спроведе стратегиска оцена на влијанието врз животната средина согласно член 65 од Законот за животната средина.

 

  1. Одлуката заедно со формуларите за определување на потребата од спроведување односно неспроведување на стратегиска оцена се објавува на веб страната на општина Гази Баба www.gazibaba.gov.mk.

 

Согласно критериумите за определување на тоа дали еден плански документ има влијание врз животната средина од член 65 став (4) од Законот за животна средина и врз основа на податоците од Прилог 2 на Правилникот за формата, содржината и образецот на одлуката за спроведување односно неспроведување на стратегиска оцена и на формуларите за потребата од спроведување односно неспроведување на стратегиска оцена донесувањето на планскиот документ ДУП за градска четврт СИ 04 Блок 3, Општина Гази Баба - Скопје, нема да има влијание врз животната средина од следните причини: бидејќи со планскиот документ кој се донесува ќе се изврши усогласување со ГУП на град Скопје од 2012 - 2022 година и усогласување со стандардите и нормативи за урбанистичко планирање.

 

 1. Против оваа одлука може да се поднесе жалба до Министерство за животна средина и просторно планирање во рок од 15 дена од денот на објавувањето на одлуката на веб страната.

Бр.08–2992/1 од 13.08.2015 година

Скопје

ОПШТИНА ГАЗИ БАБА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Тони Трајковски

 

 

 

 

  

 

 

Врз основа на член 65 став (6) од Законот за животната средина („Службен весник на Република Македонија" бр.53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11,123/12, 93/13, 42/15 и 44/15) Градоначалникот на Општина Гази Баба, на ден 13.08.2015 година, донесе:

 

 

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена

 

 

  1. За планскиот документ Проект за инфраструктура за изградба на гасовод, приклучна делница 9А и МРС за објект МРС МЕССЕР, Општина Гази Баба – Скопје, кој се носи согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање, не е потребно да се спроведе стратегиска оцена на влијанието врз животната средина согласно член 65 од Законот за животната средина.

 

  1. Одлуката заедно со формуларите за определување на потребата од спроведување односно неспроведување на стратегиска оцена се објавува на веб страната на општина Гази Баба www.gazibaba.gov.mk.

 

Согласно критериумите за определување на тоа дали еден плански документ има влијание врз животната средина од член 65 став (4) од Законот за животна средина и врз основа на податоците од Прилог 2 на Правилникот за формата, содржината и образецот на одлуката за спроведување односно неспроведување на стратегиска оцена и на формуларите за потребата од спроведување односно неспроведување на стратегиска оцена донесувањето на планскиот документ Проект за инфраструктура за изградба на гасовод, приклучна делница 9А и МРС за објект МРС МЕССЕР, Општина Гази Баба - Скопје, нема да има влијание врз животната средина од следните причини: бидејќи со планскиот документ кој се донесува ќе се изврши усогласување со ДУП – Источна индустриска зона – Блок 1 и Блок 2 – одлука бр.07-4038/8 од 24.10.2014 година, Плански период 2011-2016; ДУП – изменување и дополнување за МЗ Маџари 1, Источна индустриска зона Блок (централен дел) – одлука бр.07-2755/4 од 29.05.2008 година, Планиран развој 2008-2013 година; ДУП – дел од Источна индустриска зона - одлука бр.07-1120/12 од 30.12.2003 година, Планиран развој 2003-2008 година и ДУП Источна индустриска зона – одлука бр.08-2295/1 од 27.04.1989 година Општина Гази Баба – Скопје и усогласување со стандардите и нормативи за урбанистичко планирање.

 

 1. Против оваа одлука може да се поднесе жалба до Министерство за животна средина и просторно планирање во рок од 15 дена од денот на објавувањето на одлуката на веб страната.

Бр.08–2989/1 од13.08.2015 година

Скопје

ОПШТИНА ГАЗИ БАБА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Тони Трајковски

 

 

 

 

  

 


17.08.2015

 

 

Air Jordan Release Dates Calendar

Политика на квалитет

Ревизорски извештај

Слободен пристап до информации

 

  Работно време: 08:00-16:00
  Приемно време - четврток: 12:00
  +389 2 322 66 55
  Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
  Архимедова 2

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree