Companies in MGB Business info centar | Invest in mgb  | Стратегии, Програми, Проекти

За Гази Баба 7

Финансии и буџет 2006 0

Распределба на буџетот на општина Гази Баба за 2006 година

 

Буџет

 

Завршна сметка

Публикации 0

Публикации

 

 

 
 • Весник
 • Весник број 26 - OnLine

 • Весник број 25 - OnLine

 • Весник број 24 - OnLine

 • Весник број 23 - OnLine

 • Весник број 22 - OnLine

 • Весник број 21 - OnLine

 • Весник број 20 - OnLine

 • Весник број 19 - OnLine

 • Весник број 18 - OnLine

 • Весник број 17 - OnLine

 • Весник број 16 - OnLine

 • Весник број 15 - OnLine

 • Весник број 14 - OnLine

 • Весник број 13 - OnLine

 • Весник број 12 - OnLine

 • Весник број 11 - OnLine

 • Весник број 10 - OnLine

 • Весник број 09 - OnLine

 • Весник број 08 - OnLine

 • Весник број 07 - OnLine

 • Весник број 06 - OnLine

 • Весник број 05 - OnLine

 • Весник број 04 - OnLine

 • Весник број 03 - OnLine

 • Весник број 02 - OnLine

 • Весник број 01 - OnLine

 • Гласник
 • 2015

  • Службен гласник број 12 (PDF)

  • Службен гласник број 11 (PDF)

  • Службен гласник број 10 (PDF)

  • Службен гласник број 9 (PDF)

  • Службен гласник број 8 (PDF)

  • Службен гласник број 7 (PDF)

  • Службен гласник број 6 (PDF)

  • Службен гласник број 5 (PDF)

  • Службен гласник број 4 (PDF)

  • Службен гласник број 3 (PDF)

  • Службен гласник број 2 (PDF)

  • Службен гласник број 1 (PDF)

Брошури 2

Даночен систем на РМ 0

Регистрација на даночни обврзници
Директни и индиректни даноци
Персонален данок

Данок на добивка

Данок на Додадена Вредност

Акцизи
Даноци на имот
Придонеси
Фискализација
Анкетен лист

Научен потенцијал 0

Квалитетите на научниот потенцијал на главниот град Скопје каде припаѓа и општина Гази Баба, претставува клучна предност за иновативните компании во индустриите од иднината.

 

Научниот и универзитетски потенцијал во главниот град е најголем во Република Македонија и се состои од:

 

 • Еден државен универзитет
 • Четири приватни универзитети
 • 49 Факултети
 • 9 Институти
 • 50000 студенти на државниот универзитет
 • 10000 студенти на приватните универзитети.

 

Знаењето и образованието се иднината на ОГБ и главниот град.

Вкупно околу 3700 наставен и научен кадар работи во главниот град.

 

Државен универзитет

 • „Свети Кирил и Методиј“ – ukim.edu.mk

 

Приватни универзитети

 • „Факултет за општествени науки“ – fon.edu.mk
 • „Европски универзитет“ – eurm.edu.mk
 • „МИТ“ – mit.edu.mk
 • „Универзитет Американ Колеџ Скопје„ – uacs.edu.mk

 

 

 

Инфра-структурни услуги 0

Општина Гази Баба и пошироко главниот град Скопје може да се пофалат со релативно оптимална присутност и квалитет на инфраструктурните оператори во сферите на телекомуникации, водоснабдување и одвод, енергија (топл инска и електрична), комуналната хигиена, депонирањето на отпад, јавниот градски превоз.

Во сегментот на телекомуникациски оператори постои исклучително голема понуда во речиси сите сфери на телекомуникациски услуги – телефонијата (мобилна и фиксна), интернетот (кабелски широкопојасен, АДСЛ, ДСЛ, wireless, VOIP, широкопојасен пристап до фиксни мрежи, итн.) 

Во овој момент сите оператори  на телекомуникациски услуги што се присутни на пазарот во Република Македонија, се присутни и во ОГБ и градот Скопје.

Како позначајни би ги издвоиле:

Телеком Македонија

VIP ONE

BLIZOO

Во сегментот на енергетски оператори би ги издвоиле Балкан Енерџи Груп – Скопје, Енергетика – Елем и ЕВН.

Првите два оператори се на пазарот на топинска енергија и ја покриваат речисио целата територија на градот Скопје. Во таа насока како општина веќе се заложивме сите  урбани населени места во ОГБ да се приклучат на мрежата за топлинска енергија.

Националниот оператор за диструбуција на електричната енергија ЕВН ја покрива целата територија на градот Скопје и општина Гази Баба. Во изминатиот период во таа насока беа направени и одредени капитални инвестиции од операторот ЕВН во насока на највисоки стандарди на квалитет на дистрибуираната енергија до сите домаќинства и деловни субјекти во ОГБ.

Во сегментот на водоснабдување и одвод, комунална хигиена, депонирање на отпад и јавниот градски превоз, одржување на зелени површини, како оператори се јавуваат градските ЈП (Водовод и Канализација – Скопје, Комунална Хигиена, Дрисла, Улици и Патишта, ЈСП, Паркови и зеленило.

Во наредниот период се предвидуваат и одредени инвестиции во сегментот на оперирање во горенаведените сфери, со што во голема мера ќе се подобри нивната функционалност и финансиска и економска одржливост, а со крајна цел поквалитетни услуги за сите – граѓаните, деловните субјекти, јавните субјекти, итн.

Управа на ОГБ 0

Органограм на Општина<br />Гази Баба

 

СПИСОК
На вработени во Општинската Администрација на Општина Гази Баба
Со работно место и звање

Визија 0

Општина Гази Баба е дел од главниот град на Република Македонија со квалитетни урбани услуги и ефикасен урбан менаџмент, конкурентна економија и одржлив економски раст, висок квалитет на живеење и здрава животна средина, атрактивна за бизниси, домување и туристи.

ГБ низ бројки 0

► ДЕМОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ И ИНДИКАТОРИ

► ВРАБОТУВАЊЕ

Знаменитости 1

Низ времето 6

 

 

Сите градоначалници 0

Симболи 0


Грб на Општина Гази Баба
EPS (1,16 MB)
JPG CMYK (784 KB)Знаме на Општина Гази Баба

Инфо центар 0

Инфо центарот е нов, едноставен и отворен сервис во служба на граѓаните, функционира од Јули 2005 година, со единствена цел навремено, точно, професионално и ефикасно информирање на граѓаните за сите активности во ОГБ, за подрачните министерства и за сите останати барања, предлози, проблеми и тековни случувања.

Во инфо центарот работат тројца државни службеници, кои директно и непосредно им помагаат на граѓаните во изнаоѓањето на решенија за проблемите што се во делокругот на надлежностите на општината.

Вработените во инфо центарот се должни да ги примат и услужат граѓаните, еднакво, професионално и непристрасно, без разлика на нивните политички ставови, верска определба, расна и полова припадност, социо-економскиот статус и/или етничка припадност.

Инфо центарот служи и за посредно пренесување на коментарите, потребите и забелешките на граѓаните до Градоначалникот, Советот и секторите на Општината „Гази Баба“ – Скопје, и тие претставуваат суштинска определба на општината, бидејќи проблемите и потребите на граѓаните се легитимна грижа на локалната власт.

Предна канцеларија 0

Предна канцеларија - predna kancelarija

АВРМ во ОГБ 0

Агенцијата за вработување на Република Македонија во рамките на општина Гази Баба отвори своја подрачна канцеларија, со цел да биде поблиску до граѓаните кои ги користат или имаат потреба од нејзините услуги.

Локација:

 • Канцеларијата на АВРН во ОГБ е лоцирана во „Барака бр.2“,

Услуги кои ги нуди шалтерот на АВРМ:

 • Пријавување за невработеност;

 • Редовна евиденција на невработени

 • Добивање информација околу активните мерки за вработување препорачани од Владата на РМ и АВРМ.

Потребни документи за пријавување на невработеност:

 • Лична карта и диплома за завршено образование (документите мора да се подадат лично)

Работно време:

 • понеделник - петок;
  08:30 - 16:30
  (пауза 12:30 - 13:00)

УЈП во ОГБ 0

Во рамките на Инво Центарот на ОГБ, помеѓу останатите услуги кои ги нуди општина Гази Баба, а за потребите на граѓаните и деловните субјекти од ОГБ, воспоставивме и даночен шалтер на Управата за Јавни Приходи на Република Македонија.

Даночниот шалтер работи само три дена во текот на неделата:

 • ПОНЕДЕЛНИК: 08 – 16h
 • СРЕДА: 08 – 16h
 • ПЕТОК: 08 – 16h

На даночниот шалтер може да ги искористите сите услуги кои ги нуди Управата за Јавни Приходи на РМ, а се однесува на сите видови на плаќање на данок:

За сите подетални информации од УЈП може да се обратите и во централата на Управата:

ЗА УПРАВАТА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ

Адреса:
Управа за јавни приходи / Генерална дирекција Скопје
бул.Кузман Јосифовски-Питу бр.1, 1000 Скопје
тел. 02/3299 500
факс 02/3281 010
Инфо центар 0800 33 000
е-пошта: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Директор: м-р. Кирил Миноски
Број на вработени (2014): 1.279
Број на даночни обврзници (2014)

 • Правни лица - 126.391
 • Вршители на дејност - 189.422
 • ДДВ обврзници - 34.453
 • Граѓани - 177.278 (кои поднеле Годишна даночна пријава)

Катастар во ОГБ 0

ИМОТНИ ЛИСТОВИ

 

Доколку сакате да извадите имотен лист за имотот што го поседувате на територија на град Скопје и што е запишан во Агенцијата за катастар на недвижности, потребно е да се обратите на шалтерот за прием во Едношалтерски ситем на Општина Гази Баба и да приложите:

 • пополнето барање во писмена форма;
 • доказ за платен надоместок за услугата од 180 денари.

Уплатата се врши на шалтерот во Едношалтерски ситем на Општина Гази Баба само со платежна картичка од која било банка на ПОС терминалите на Халк банка и Тутунска банка.

Плаќањата извршени преку системите за електронско банкарство (е-banking) не се признаваат бидејќи не може да се провери уплатата во реално време.

Да напоменеме: Поради Законот за лични податоци без присуство на носителот на сопственост имотниот лист се издава без матичен број.

Времетраењето на оваа услуга од Катастарот е 10 - 20 минути.

Сертификати 0

Општина Гази Баба на 06.09.2018 година доби сертификат за систем за управување што ги исполнува барањата на стандардот ISO 9001:2015


Градоначалник 0


Почитувани корисници на интернет,

добредојдовте на службената веб страница на општина Гази Баба!

 

Срдечно ве поздравувам и Ве поканувам на разгледување на овие страници кои Ви нудат изобилство на информации за општина Гази Баба, за услугите со кои ги сервисираме вашите потреби од сите сфери на надлежност на општината, како и за сите други видови и форми на активности, настани, вести и информации од значење за нашата општина. Современата комуникациска интернет технологија ни овозможува двонасочен, брз проток на информации па ве упатувам на користење на бесплатниот телефонски број, линкот „пријави проблем“ и прашај го градоначалникот за сите ваши прашања, проблеми, предлози, сугестии и коментари.

 

Со отвореноста и сензибилитетот кон ставовите на жителите на ОГБ може многу да се придонесе кон пофункционална локална самоуправа. Интернетот со сите свои предности е одлична можност да се приклучиме кон современите трендови на децентрализација на управата, односно демократизација на заедницата во која живееме.

 

Затоа ќе се залагам веб страната на општина Гази Баба со својот изглед и содржина во потполност да кореспондира со актуелните настани во општината, како и што повеќе жители на општината да имаат пристап до таквата современа мрежа за размена на информации.

 

 

 
Искрено Ваш,
 
Борис Георгиевски
Градоначалник на општина Гази Баба

Образование 10

Основни училишта 0

Социјална заштита 0

Совет на ОГБ 0

Советот на Општина Гази Баба е претставничко тело на граѓаните на општината.
Тој е највисок орган на одлучување во рамките на правата и должностите на општина Гази Баба.
Има 27 членови, кои се состануваат на редовни, вонредни и свечени седници. Советот има свој деловник, со кој подетално се уредени начинот на работа, постапките на одлучување и другите акти кои се однесуваат на другите органи на општина Гази Баба.

Записници од седници 0

 

 

 

Седници 0

Архива на седници

 

 

 
 • Мандатен период
 • 2013 - 2017

  • 38-ма седница (PDF)

  • 37-ма седница (PDF)

  • 36-та седница (PDF)

  • 35-та седница (PDF)

  • 34-та седница (PDF)

  • 33-та седница (PDF)

  • 32-ра седница (PDF)

  • 31-ва седница (PDF)

  • 30-та седница (PDF)

  • 29-та седница (PDF)

  • 28-ма седница (PDF)

  • 27-ма седница (PDF)

  • 26-та седница (PDF)

  • 25-та седница (PDF)

  • 24-та седница (PDF)

  • 23-та седница (PDF)

  • 22-ра седница (PDF)

  • 21-ва седница (PDF)

  • 20-та седница (PDF)

  • 19-та седница (PDF)

  • 18-та седница (PDF)

  • 17-та седница (PDF)

  • 16-та седница (PDF)

  • 15-та седница (PDF)

  • 14-та седница (PDF)

  • 13-та седница (PDF)

  • 12-та седница (PDF)

  • 11-та седница (PDF)

  • 10-та седница (PDF)

  • 9-та седница (PDF)

  • 8-ма седница (PDF)

  • 7-ма седница (PDF)

  • 6-та седница (PDF)

  • 5-та седница (PDF)

  • 4-та седница (PDF)

  • 3-та седница (PDF)

  • 2-ра седница (PDF)

  • Конститутивна седница (PDF)

Мз и Уз 0

На подрачјето на општина Гази Баба делуваат 10 Урбани заедници и 15 Рурални заедници, кои во соработка со Советот и Градоначалникот на ОГБ учествуваат во подготовка на одлуките поврзани со развојот и делувањето на ОГБ.
МЗ и УЗ ги подготвуваат предлозите од граѓаните (жители на тие УЗ и МЗ) и се нивниот линк до сите органи на ОГБ.
Тие се логистичка подршка на администрацијата на ОГБ и учествуваат во подготовката и изведбата на активности на подрачјето на нивните УЗ и МЗ.
 

Медиумски фокус 0

Добредојдовте во медиумскиот фокус на општина Гази Баба, каде може да ги најдете сите соопштенија за медиумите.
За сите дополнителни инфомации, кои не може да ги најдете на веб страната на ОГБ, ви стоиме на располагање во текот на целата работна недела на e-mail адресата Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Емилија Кипровска, одговорна за односи со јавност во ОГБ
T: +389 (0)2 322 66 55
T/F: +389 (0)2 323 89 66
E: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Манифестации 3

Меѓународен фолклорен фестивал

Во рамките на Културно лето Гази Баба од 2010 година започна меѓународниот фолклорен фестивал.
На овој фестивал учество земаат ансамбли и фолклорни друштва од цел свет, претставувајќи го својот фолклор, традиција и култура.
Носител на проектот и домаќин е ансамблот за народни песни и игри „Јонче Христовски“.

 

Големата мајка

Секоја прва недела во месец мај на меѓународниот Ден на мајката, почнувајќи од 2011 година се одржува манифестацијата „Големата мајка“.
Во рамките на оваа манифестација ќе се реализираат различни проекти од областа на културата, уметноста и творештвото.

 

Априлијада

Општина Гази Баба традиционално со најмладите го прославува Денот на шегата 1ви Април. Се организира ревија на маски подготвени од децата од градинките и основните училишта од општина Гази Баба и богата културно забавна програма за нашите најмлади жители.

 

Ликовна Манифестација Виниче

На крај на месец мај, во прекрасниот амбиент на црквата Св. Илија во н.м. Виниче, учениците од сите основни училишта од општина Гази Баба, и гости од соседните и збратимени општини, дружејќи се создаваат уметнички дела преку кои ја изразуваат својата креативност.
Манифестацијата исто така е збогатена и со културно уметничка прогарма.

 

Пивтијада

На големиот верски празник Богојавление - Водци, вештите раце на нашите домаќинки, подготвуваат традиционални рецепти на македонската пивтија.
Манифестацијата е од хуманитарен карактер и отворена за учество на сите хумани луѓе. Најдобрите пивтии се наградуваат, воедно и се продаваат, а собраните средствата се користат за хуманитарни цели.

 

Ревија на народни носии, песни и иструменти

Ненадминливата убавина на македонските народни носии, изворниот звук на народните музички инструменти и македонските песни испеани од бисерните грла на вокалните изведувачи, сплотени со прекрасната природа на Скопска Црна Гора, ќе ви доближат дел од бескрајните убавини на Македонија.

 

Тиквијада

Општина Гази Баба во месец ноември за сите жители на нашата општина ja организира манифестацијата позната како Тиквијада.
Дојдете да се дружиме, да се забавуваме и да ги пробаме специјалитетите од прекрасниот производ на македонското поднебје - тиквата.

 

ТРКА ЗА МИР, СОЖИВОТ И ТОЛЕРАНЦИЈА

Трката за мир, соживот и толеранција се одржува во Спортско рекреативниот центар Хиподром, на која учествуваат ученици од основните училишта од Општина Гази Баба и Општина Арачиново.
Се одржуваат трки на учениците и една ВИП трка каде што учествуваат Градоначалниците на општините Гази Баба и Арачиново, преставници од невладини организации, преставници на спонзорите, директори на основните училишта, како и граѓани, присутни на оваа спортска манифестација.
Покрај спортскиот дел се одржува и забавен дел со учество на ученици од основните училишта од двете Општини.

Стратегии, програми и проекти 3

Стратегии 0

Програми 0

Контакт 12


Сектор за поддршка на Градоначалникот

02 / 3 22 66 55


Сектор за правни и општи работи

02 / 3 22 59 32


Сектор за јавни дејности

02 / 3 22 66 55


Сектор за финансиски прашања

02 / 3 22 66 55


Сектор за урбанизам, комунални работи и сообраќај

02 / 3 23 95 34


Сектор за заштита на животната средина и природата

02 / 3 22 66 55


Сектор за локален економски развој

02 / 3 22 66 55


Сектор за инспекциски работи - инспекторат

02 / 3 22 66 55


Сектор за Внатрешна ревизија

02 / 3 22 66 55


Надлежности 0

Надлежности на градоначалникот

  Градоначалникот:

 • Ја претставува и застапува општината;
 • Ја контролира законитоста на прописите на советот;
 • Ги објавува прописите на советот во службеното гласило на општината;
 • Го обезбедува извршувањето на одлуките на советот;
 • Го обезбедува извршувањето на работите коишто со закон и се делегирани на општината;
 • Иницира и предлага донесување на прописи од надлежност на советот;
 • Го предлага годишниот буџет и годишната сметка на буџетот на општината;
 • Го извршува буџетот на општината;
 • Избира директори на јавните служби кои ги основала општината, врз основа на јавен конкурс;
 • Редовно го известува советот за извршувањето на своите надлежности во согласност со статутот;
 • Решава во управни работи за права, обврски и интереси на правни и физички лица, во согласност со закон;
 • Донесува правилник за систематизација на работните места на општинската администрација;
 • Раководи со општинската администрација;
 • Одлучува за вработувањето, правата, должностите и одговорностите на вработените во општинската администрација, доколку поинаку не е определено со закон.
 • Обезбедува правилно и законито користење, одржување и заштита на сопственоста на општината, во согласност со закон и статутот и
 • Врши други работи утврдени со закон и со статутот.

 

  Градоначалникот може да овласти раководен службеник на општината да ја води постапката и да решава во управни работи, како и да потпишува акти.

Биографија 0

ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

        ► Борис Георгиевски

► Роден е на 03 октомври 1964 во Скопје.

► Оженет и татко на две деца.

ОБРАЗОВАНИЕ

► Основното и средно образование ги завршува во Скопје.

► Во периодот од 2008 -2012 година, специјализира како медицински лаборант аналитичар на Универзитетот Св. „Климент Охридски“, Битола.

► Од 2012 до 2015 година, специјализира медицинска лабораториска дијагностика на Универзитетот „Гоце Делчев“ - Факултет за Медицински Науки, Штип.

► Добро ги познава англискиот и српскиот јазик.

РАБОТНО ИСКУСТВО

► Професионалната кариера ја започнува во 1986 во ЈЗУ Здравствен дом Скопје.

Во 1988 година својата кариера ја продолжува во Републичка Конференција на Сојуз на социјалистичка младина на Македонија во Белград, се до 1990 година кога повторно се враќа во ЈЗУ Здравствен дом Скопје.

Од 2000 до 2005 година за првпат е избран за член на Советот на општина Гази Баба.

Од 2009 до 2013 година го добива вториот мандат во Советот на општина Гази Баба.

СЕГАШНА ПОЗИЦИЈА

► На последните локални избори 2017 година ја добива поддршката од граѓаните и е избран за градоначалник на општина Гази Баба.

Претседател на Совет 0

Тони Бојковски

 

Актуелен претседател на Советот на општина Гази Баба.

Телефон за контакт: 070/262-743

Е-маил за контакт: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Партиска припадност: ВМРО-ДПМНЕ

Советници 0

Надлежности на Советот 0

 

Во согласност со Статутот на општина Гази Баба, Советот на ОГБ ги има следните надлежности:

 Го донесува статутот на општината и други прописи;

Донесува буџет на општината и годишна сметка на општината;

 Ја утврдува висината на сопствените извори на приходи за финансирање на општината, во рамките утврдени со закон;

 Основа јавни служби во рамките на надлежноста на општината и врши надзор над нивната работа;

Именува членови во управните одбори на јавните служби, кои ги основа;

 Усвојува програми за работа и финансиски планови за финансирање на јавните служби, кои ги основала општината;

 Ги усвојува извештаите за извршување на буџетот и годишната сметка на општината;

 Одлучува за давање дозвола за вршење дејност од јавен интерес од локално значење, во согласност со закон;

 Ги усвојува извештаите за работата и годишните сметки на јавните служби, кои ги основала општината;

 Одлучува за начинот на располагање со сопственоста на општината;

 Одлучува за начинот на вршење на финансиска контрола на буџетот на општината, во согласност со закон;

 Го избира лицето кое раководи со подрачната единица на Министерството за внатрешни работи во општината, во согласност со закон;

 Го разгледува и усвојува годишниот извештај за јавната безбедност на подрачјето на оpштината, кој го доставува до министерот за внатрешни работи и народниот правобранител;

 Може да дава препораки на раководното лице на подрачната единица на Министерството за внатрешни работи од областа на јавната безбедност и безбедноста во сообраќајот и

 Врши и други работи утврдени со закон.

Комисии при Советот 0

Архива на Седници 21

 

 

 

ОГБ Статистика 0

Попис 2002 година 0

► ДЕМОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ И ИНДИКАТОРИ

► ВРАБОТУВАЊЕ

ОГБ СТАТИСТИКА 2010 ГОДИНА 0

ОГБ СТАТИСТИКА 2014 ГОДИНА 0