Почитувани,

Ве извесуваме дека е започната постапка за давање под долготраен закуп на 99 (деведесет и девет)  години, по пат на електронcко наддавање.

 

 

Сите потребни информации може да ги видите на следниве линкови:

 

Објава 01 

 Геодетски елаборат 

 ГРАНИЦИ НА ЗОНИТЕ ЗА НАПЛАТА НА НУГЗ ВО ГУП ОПФАТОТ НА ОГБ - СКОПЈЕ 

 Имотен лист 

 Извод од план 

 МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА НУГЗ ВО ГУП ОПФАТОТ НА ОГБ - СКОПЈЕ 

ОРИЕНТАЦИОНИ ВРЕДНОСТИ ЗА НУГЗ ВО ГУП ОПФАТ НА ОГБ - СКОПЈЕ 

Упатство за поднесување пријава за учество на јавно наддавање (за подносители) 

Упатство за прикачување на дигитален потпис (за подносители) 

Уверение 2377-1 

Уверение 2349-1 

Уверение 2378-1 

Уверение 2379-1 

Записник за увид