Купување на ДГНЗ:
-    Почетна цена од 1 Евро за купување на државно градежно неизградено земјиште преку системот  на електронски аукции:
 http://www.gradezno-zemjiste.mk/home.aspx
Субвенционирање на трошоците за надомест за уредување на градежно земјиште: -
- Компензација за регулирање на надоместот за уредување на градежно земјиште со индекс 0,05 за следните намени на урбани класи (Службен весник на РМ Бр.93, стр.43-44, на 11 Јули 2011):
    - G2 -  лесна незагадувачка индустрија,
    - G3 - услуги,
    - G4 – стоваришта и дистрибутивни центри,
    - B5 – угостителски и туристички комплекси, и ресорти на хотелски комплекси  и
    - A4 – хотел, мотел, планинарски домови и ловечки куќи