>  Јавен повик за ОБЈАВА бр.02/2019за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија по пат на електронско јавно наддавање за изградба на В4-државни институции, органи на локална самоуправа со компатибилни класи на намена: A2-домување во станбени згради Б1-мали комерцијални и деловни објекти, Б2-големи трговски единици, Б3-големи угостителски единици, Б4-деловни простории и В3-култура (вк.макс. збир 49%)

>  Јавен повик за продажба на ДГНЗ - Објава 2/2018
>  Јавен повик за продажба на ДГНЗ - Објава 1/2018
>  Јавен повик за давање под долготраен закуп на 99 (деведесет и девет) години на градежно земјиште сопственост на РМ - Објава бр.03/2018
>  Јавен повик за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија - Објава бр.04/2018

>  Јавен повик за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија - Објава бр.05/2018

>  Јавен повик за давање под долготраен закуп на 99 (деведесет и девет) години на градежно земјиште сопственост на РМ - Објава бр.01/2019

>  Јавен повик за ОБЈАВА број 01/2020 за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија по пат на електронско јавно наддавање за изградба на Г2–лесна индустрија со компатибилни класи на намена Д2,Б4,Г3 и Г 

>  ОБЈАВА број 01/2021 за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија по пат на електронско јавно наддавање за изградба на A1–семејно домување во семејни куќи  

>  ОБЈАВА број 02/2021 за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија по пат на електронско јавно наддавање за изградба на A2– домување во станбени згради 

>  Архива

 

Почитувани,


Ве извес
туваме дека е започната постапка за оттѓување на градежно земјиште, по пат на електронско наддавање. 

 

Ве известуваме, дека сите заинтересирани правни и физички лица може да извршат увид во ревидиран основен проект со технички број 39/2019 изработен од АРХИТЕКТОНИКА ДООЕЛ Скопје, секој работен ден, во просториите на Општина Гази Баба во осма барака, канцеларија 68.

 

Сите потребни информации може да ги видите на следниве линкови:

Исправка број 2 на Објава бр.02-2019 

Известување од независен весник за престанок со работа 

Исправка на Објава бр.02-2019 

НМ исправка на Објава бр.02-2019 

Имотни листови 

 Одобренија за отстранување 

 Дополна на записник за увид 

 Геодетски елаборат 

 Извод од ДУП 

 Објава бр.02-2019 

Објава број 02-2019 

Објава Нова Македонија 

Одлука на совет на Општина гази Баба 

Одлука на влада 

Согласност од МТВР 

Уверенија за историски преглед 

Записник за увид