Се поднесува:

  • Барање за Извод од план (готов формулар за поднесување на барањето се добива на www.gazibaba.gov.mk/formulari или во Општината, во Одделението за урбанизам);
  • Уплатница за уплатени административни такси на следната жиро сметка во висина од 550,00 денари (за парцели до 500 м2) и 800,00 денари (за парцели над 500 м2);
  • Поседовен лист или Имотен лист;
  • Копија од катастарски план со координати.

Изводот се добива по доставувањето на комплетирано барање во 3 идентични примероци.