За дефинирање на карактерот на земјиштето Општина Гази Баба издава уверение за катастарска парцела, согласно урбанистичката документација.