1 Извештај за работењето на ЈКП Гази Баба 2007 за 2013 година
 2 Извештај за работењето на ЈКП Гази Баба 2007 за 2014 година
 3 Програма за јавна чистота за 2014 година
 4 Програма за водоснабдување за 2014 година
 5 Програма за јавна чистота за 2015 година
 6 Програма за водоснабдување за 2015 година
 7 Програма за јавна чистота за 2016 година
 8 Програма за водоснабдување за 2016 година
 9 Извештај за работењето на ЈКП Гази Баба 2007 за 2016 година
 10 Завршна сметка ЈКП Гази Баба 2007 за 2016 година
 11 Предлог програма за јавна чистота за 2017 година
 12 Предлог програма за водоснабдување за 2017 година
 13 Предлог програма за сезонци за 2017 година
 14 Извештај за работење ЈКП Гази Баба 2007 за 2017 година
 15 Завршна сметка ЈКП Гази Баба 2007 за 2017 година
 16 Предлог програма за јавна чистота за 2018 година
 17 Предлог програма за сезонци за 2018 година
 18 Програма за водоснабдување за 2018 година
 19 Тримесечен извештај 04_2018
 20 Динамика на активности на ЈКП Гази Баба 2007 – 2019 година
 21 Програма за одржување на јавана чистота – 2019 година
 22 Договор за услуги ОГБ - ЈКП Гази Баба 2007
 23 Одлука на совет за Договор за услуги на ОГБ и ЈКП Гази Баба 2007
 24 Потврда од АДКОМ ЈКП Гази Баба 2020
 25 Завршна сметка ЈКП Гази Баба 2007 за 2018 година
 26 Завршна сметка ЈКП Гази Баба 2007 за 2019 година
 27 Објаснувачки белешки ЈКП ОГБ Завршна сметка 2018
 28 Програма за одржување на јавана чистота – 2020 година
 29 Програма за капитални инвестиции – 2020 година
 30 Програма за водоснабдување – 2020 година