Рекламации на инфраструктурни услуги
Услуга Оператор Рекламација
Пријави Проблем ОПШТИНА ГАЗИ БАБА http://e-opstina.gazibaba.gov.mk
Вода со канализација Водовод и Канализација Скопје https://www.vodovod-skopje.com.mk/MK/prijavete_defekt.aspx
Комунален Отпад Комунална хигиена Скопје http://www.khigiena.com.mk/Chan.asp?m=6
Електрична Енергија ЕВН Македонија http://www.evn.mk/SpecialPages/Contact-center.aspx
Јавно Осветлување ОПШТИНА ГАЗИ БАБА http://e-opstina.gazibaba.gov.mk
Телекомуникации и Интернет Телеком Македонија http://telekom.mk/korisnicka-poddrshka.nspx
  VIP.ONE http://www.vip.mk/poddrska
  BLIZOO http://blizoo.mk/contact.html
Топлинска Енергија Елем Енергетика http://www.elem.com.mk
Природен Гас ГА-МА Скопје http://www.gama.com.mk/